Polityka prywatności RODO
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przedstawiamy Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa,
2. od podmiotu, który zawarł z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski  umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

Kto jest administratorem Państwa danych?
F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski    z siedzibą w Częstochowie pod adresem: Ludowa 145 , NIP 5732170997:,

Jakie dane przetwarzamy?

F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   przetwarza następujące kategorie danych:

1. dane kontaktowe;
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby realizacji Umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed realizacją Usługi
2. w celu zawarcia i wykonania Usługi, którą zamówili Państwo w F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski
3. w celu wykonania umowy zawartej z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   np. wystawienia faktury


Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania Usługi/Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych koniecznych do wykonania usługi, usługa nam zlecona nie będzie zrealizowana. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail na adres:  rodo@auteks.pl  lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres:  F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski, 42-215 Częstochowa , ul. Ludowa 145 . Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ochrony danych osobowych?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem:  rodo@auteks.pl

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

1. zawarcie i wykonanie umowy z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski
2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   (np. wystawienie faktury),
3. prawnie uzasadniony interes F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
4. wyrażona przez Państwa zgoda.


Kiedy i komu możemy przekazać dane?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub naszych usług mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   i jakie mogą być podnoszone wobec F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski .

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody jednakże nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski   na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu jednakże nie dłuższym niż 5 lat.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez 
F.H.U. AUTEKS Tomasz Kwiatkowski  ?
Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.